بررسی پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه

تحقیق درباره بررسی پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 34 صفحه

چکیده

متخصصان معتقدند نیروی انسانی هوشمند و خلاق، شرط اساسی پیشرفت جامعه و دستیابی به بهره وری پایدار می باشد. به همین جهت پرورش خلاقیت، مدت هاست در دستور کار نظام های آموزشی قرار گرفته است و از آن به بعد شناخت عوامل مرتبط با خلاقیت مورد توجه ویژه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی پیش بینی میزان خلاقیت به وسیله سبک های تفکر در دانش آموزان انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) شهر شیراز می باشد. با توجه به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و بر اساس جدول مورگان، ابتدا از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز به قید قرعه ناحیه 4 آموزشی انتخاب شد، سپس 375 نفر (191 دختر و 184 پسر) از دانش آموزان این ناحیه، پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر (1992) را تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد، بین سبک های تفکر با خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد (P< 0/01) ، همچنین فقط از لحاظ سبک های تفکر کلی نگر، آزاداندیش، درونی و بیرونی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد (P< 0/01) ، بعلاوه بین دختر و پسر از لحاظ خلاقیت تفاوت معناداری مشاهده نگردید. (P> 0/01) . با توجه به نتایج به دست آمده مقتضی است به سبک های تفکر و چگونگی اثرگذاری آن بر خلاقیت دانش آموزان توجه شود و در نهایت مفیدترین سبک های تفکر به دانش آموزان آموزش داده شود.

مقدمه

خلاقیت از جمله متغیرهایی است که در فرایند یادگیری و تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار می باشد. از آن جا که از اهداف مهم آموزش و پرورش، پرورش استعدادهای خلاق است، توجه به این توانایی دانش آموز و تاثیر آن بر فرایند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نظر می رسد. از دیدگاه برخی از محققان از جمله [بارون 2003، مرجع 18] ، خلاقیت سازه ای است که با مولفه های هیجانی و شناختی در هم آمیخته است [سروی و استا و همکاران، 2010؛ به نقل از کاظمی، 1390، مرجع 9] . [استرنبرگ، 1988، مرجع 21، 19، 21، 22، 23، 24، 25] نیز بیان می کند که خلاقیت مفهومی تک وجهی نیست و معتقد است که توانایی های چند بعدی شناختی و هیجانی عامل پدیدایی خلاقیت اند. استرنبرگ خلاقیت را اندیشیدن درباره امور به شیوه ای غیرمعمول و رسیدن به راه های منحصر به فرد معرفی می کند. وی همچنین سبک های تفکر، دانش، شخصیت و محیط را در خلاقیت موثر می داند. [گریگورینکو، 2000، مرجع 14] ، معتقدند شناخت و به کارگیری سبک های تفکر و عوامل مرتبط با آن در دنیای آموزشی و حرفه ای ضروری است و عدم توجه به آن به ویژه در موقعیت های آموزشی به پرورش نیافتن یا نادیده گرفتن توانایی ها منجر می شود. بررسی پژوهش های مرتبط با خلاقیت نشان می دهد که عوامل شناختی از جمله سبک های تفکر بر خلاقیت تاثیر دارد، اما اینکه کدام سبک تفکر با خلاقیت رابطه و همبستگی مثبت یا منفی دارد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. سبک های تفکر به شیوه های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی هایشان گفته می شود. [ژانگ، 2006، مرجع 26 و 27 و 28] ؛ بنابراین سبک تفکر به خودی خود یک توانایی نیست بلکه به چگونگی استفاده از توانایی ها اشاره دارد. ویژگی اساسی انسان برخورداری از قدرت تفکر است. انسان ها به کمک فکر خود توانسته اند به محیط پیچیده و متغیر مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند. همچنین، [دائمی و زارع و سلگی، 1383 و 1390، مرجع 3 و 5، 6] می گوید افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام کارها فکر می کنند. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کارگیری توانایی فرد است. استرنبرگ با ارائه نظریه خودگردانی ذهنی، سبک های تفکر را در 13 سبک مطرح می نماید که در 5 بعد کارکرد، اشکال، سطوح، دامنه ها و گرایش ها طبقه بندی می شود. به طور مختصر در بعد کارکرد، فرد دارای سبک قانون گذار تمایل به ایجاد، اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام می دهد. فرد دارای سبک اجرایی، آنچه را که به او گفته می شود، انجام می دهد و فرد دارای سبک تفکر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد. در بعد گرایش، فرد دارای سبک تفکر آزاد منشانه تمایل دارد کارها را با روش های جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و فرد دارای سبک تفکر محافظه کارانه تمایل دارد کارها را با روش های از پیش تعیین شده و صحیح انجام دهد. [امامی پور، 1380 مرجع 1] . این سیزده سبک تفکر را می توان به دو نوع سبک تقسیم کرد. اولین نوع سبک های تفکر (از قبیل قانونی، قضایی، کلی نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیش) مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند. دومین نوع سبک های تفکر (از قبیل اجرایی، جزئی نگر، تک قطبی و محافظه کارانه) به پردازش اطلاعات ساده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند، مایل به حفظ هنجارها، و اقتدار – محور می باشند. چهار سبک تفکر باقی مانده (از قبیل آنارشی، الیگارشی، درونی و بیرونی) بسته به سبک تکلیف خاص می توانند در هر یک از دو نوع سبک های تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (استفان، 2008؛ به نقل از شکری، 1387، مرجع 15 و 7] . محققان معتقدند خوبی و بدی سبک های تفکر نسبی است و در طول زمان، مکان و موقعیت ها متفاوت است و افراد در ارائه سبک های تفکر انعطاف پذیری دارند. [کراس، 2005، مرجع 17] . در پژوهشی چین و چوان (2004) نشان دادند که بین خلاقیت، تفکر انتقادی و سبک های تفکر رابطه وجود دارد. همچنین [سری واستا، 2010، مرجع 20] در پژوهشی نشان داد که بین سبک های کلی نگر و خلاقیت رابطه مثبت و بین خلاقیت و سبک تحلیلی رابطه منفی وجود دارد. بعلاوه در ایران نیز [رضوی و نوری، 1384، 1382 مرجع 4 و 12] در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سبک های تفکر و خلاقیت رابطه وجود دارد. به طوری که سبک تفکر آزاد منشانه با افزایش خلاقیت و سبک تفکر محافظه کارانه با کاهش خلاقیت رابطه وجود دارد. ضرورت انجام چنین پژوهشی برای شناخت رابطه ی بین خلاقیت با سبک های تفکر دانش آموزان امری لازم و ضروری می باشد. [لوبارت، 2004، مرجع 13] ، در پژوهشی نشان دادند که سبک های تفکر با خلاقیت رابطه دارند و افراد خلاق به سبک های تفکر قانون گذاری و کلی گرایش دارند. [لیومب، 1994، مرجع 16] . همچنین نتایج یافته های [ناطقیان و سلطا ن آبادی و عابدی، 1387 و 1381، 1372، مرجع 8 و 11 و 10] در رابطه با سبک های تفکر و خلاقیت نشان داد که سبک های تفکر قانون گذار، قضاوت گر، کلی نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیش می توانند نمره های خلاقیت بالاتری را پیش بینی نمایند؛ لذا محققان در این پژوهش برآنند، که کدام یک از سبک های تفکر پیش بینی کننده قوی تری برای خلاقیت دانش آموزان می باشد.

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

عنوان صفحه

پیشگفتار …

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ …

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی …

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی …

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده …

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی …

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد …

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر …

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی …

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد …

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت …

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی …

مبحث سوم – استثنائات قاعده …

نتیجه …

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می دانند.

در حقوق ایران نیز می توان نشانه هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می باشد. می توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فصل اول

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.


پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

پیش بینی ضرر

مسئولیت قرار دادی

قهری

مسئولیت مدنی


دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی

ترجمه مقاله بررسی درمورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه

v بررسی درمورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه

چکیده:

در این مقاله میکروشبکه هایی که متشکل از پیل های (سلول های) خورشیدی ،میکرو توربین،وسیله ذخیره و بار است بررسی شده اند.بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار خاص میکروشبکه و حالت های عملی هر میکرو سورس(منبع کوچک)برنامه مدیریت انرژی ارائه و طراحی شده است،برنامه مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن تحت شرایط حالت اتصال شبکه و حالت جزیره ای (islanding) بررسی شده است.چند مثال الگوریتمی از طریق شبیه سازی بررسی شده است و نتایج شبیه سازی صحت استراتژی های کنترل مدیریت انرژی را تأیید می کند.نتایج این تحقیق نشان می دهد ثبات و کارایی بالای کارکرد میکروشبکه بعلت کنترل هم آراسته (هماهنگ) مدیریت انرژی تضمین می شود.

(کلمات کلیدی میکروسورس،سیستم مدیریت انرژی،استراتژی های کنترل،حالت های عملکرد)


ترجمه مقاله بررسی درمورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه

بررسی درمورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه

چکیده

در این مقاله میکروشبکه هایی که متشکل از پیل های (سلول های) خورشیدی ،میکرو توربین،وسیله ذخیره و بار است بررسی شده اندبر اساس تجزیه و تحلیل ساختار خاص میکروشبکه و حالت های عملی هر میکرو سورس(منبع کوچک)برنامه مدیریت انرژی ارائه و طراحی شده است،برنامه مدیریت انرژی و استراتژی های


دسته: برق

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 440 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

  بدون کلمه کلیدی
  بدون کلمه کلیدی